OCZEKIWANE EFEKTY PRACY UCZNIA W KLASIE II

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Mówienie i słuchanie

 • słucha poleceń, wypowiedzi nauczyciela i innych rozmówców;
 • słucha tekstu czytanego przez nauczyciela i rówieśników, nagrań utworów poetyckich, audycji radiowych, wypowiedzi ludzi;
 • rozumie sens wypowiedzi;
 • potrafi poprawnie, w rozwiniętej, uporządkowanej formie wypowiadać się na temat przeżyć i własnych doświadczeń;
 • opowiada o zdarzeniach i zaobserwowanych zjawiskach;
 • opowiada treść wysłuchanych i przeczytanych utworów;
 • kulturalnie prowadzi rozmowę;
 • poprawnie recytuje utwory poetyckie i fragmenty prozy;

Czytanie i opracowywanie tekstów

 • czyta teksty poprawnie i wyraziście;
 • czyta z podziałem na role;
 • umie czytać cicho ze zrozumieniem, potrafi zdać sprawę z treści przeczytanego utworu po jednorazowym przeczytaniu;
 • czyta czasopisma i książki dla dzieci;
 • wyszukuje w tekście fragmenty na określony przez nauczyciela temat;
 • wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega związki między nimi; 
 • wyróżnia w utworach literackich opowiadania, opisy i dialogi;
 • umie określić nastrój w utworze;
 • odróżnia wiersz od prozy
 • płynnie, czytelnie, estetycznie i bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania;
 • umie korzystać ze słownika ortograficznego, dba o poprawność ortograficzną;
 • potrafi napisać krótki, swobodny tekst na określony temat;
 • potrafi napisać tekst w formie opowiadania i opisać przedmiot na podstawie bezpośredniej obserwacji
 • umie zredagować i zapisać życzenia z różnych okazji
 • rozpoznaje różne formy wypowiedzi pisemnej: list, opowiadanie, opis, zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie;
 • potrafi adresować listy i karty pocztowe;
 • stosuje poznane znaki interpunkcyjne;

Ortografia

 • poprawnie pisze wyrazy ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach;
 • poprawnie stosuje wielką literę: na początku zdań, w pisowni imion i nazwisk, w pisowni poznanych nazw geograficznych, w tytułach i korespondencji;
 • umie napisać wyrazy z "ó, wymiennym;
 • umie napisać wyrazy z zakończeniami: -ów,-ówka, -ówna;
 • umie napisać wyrazy z "ó, niewymiennym;
 • umie napisać wyrazy z ,,rz" wymiennym;
 • umie napisać wyrazy z ,,rz" po spółgłoskach;
 • umie napisać poznane wyrazy z ,,rz" niewymiennym;
 • umie napisać poznane wyrazy z ,,h" oraz z ,,ż" wymiennymi i niewymiennymi;
 • umie napisać poznane wyrazy z ,,ą" i ,,ę";
 • umie napisać wyrazy, w których występuje zanik dźwięczności;
 • potrafi zapisać poznane skróty;
 • umie pisać z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania w zakresie opracowanego słownictwa;

Gramatyka

 • rozpoznaje czasowniki jako wyrazy oznaczające: czynności;
 • rozpoznaje rzeczowniki jako wyrazy oznaczające: osoby, rzeczy, rośliny i zwierzęta;
 • rozpoznaje przymiotniki jako wyrazy określające rzeczowniki
 • rozpoznaje liczebniki jako wyrazy oznaczające liczbę i kolejność i umie je napisać
 • poprawnie stosuje przyimki w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
 • poprawnie stosuje spójniki w wypowiedziach ustnych i pisemnych
 • rozpoznaje zdania: oznajmujące, pytające, rozkazujące;

EDUKACJA MATEMATYCZA 

Zbiory

 • potrafi klasyfikować przedmioty według podanego lub dostrzeżonego warunku;
 • potrafi wyróżnić podzbiór, część wspólną i złączenie zbiorów;
 • umie wykorzystać wiadomości o zbiorach do rozwiązywania zadań wynikajšcych z sytuacji życiowych;

Liczby i ich własności

 • rozumie liczbę w jej podstawowych aspektach i zna jej zapis cyfrowy do 25;
 • umie zapisywać liczebniki;
 • zna terminy: suma,składniki, różnica,odjemna, odjemnik, iloczyn, czynniki,iloraz, dzielna,dzielnik (bez obowišzku ich stosowania);
 • umie rozłożyć liczby na składniki;
 • umie wyodrębnić dziesiątki i jedności w liczbie dwucyfrowej;
 • rozumie, że dodawanie i odejmowanie to działania wzajemnie odwrotne;
 • umie obliczać sumy i różnice liczb :jedno-cyfrowych; jednocyfrowej i dwucyfrowej; dwucyfrowych w zakresie 100 wybranym sposobem;
 • rozumie, że mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne
 • umie porządkować liczby według podanych warunków;
 • umie porównywać liczby na osi liczbowej i z użyciem znaków: =, <, >;
 • stosuje przemienność i łączność dodawania dla uśatwienia obliczeń;
 • umie mnożyć i dzielić w zakresie 100 (biegle w zakresie 25);
 • stosuje przemienność i łączność mnożenia oraz rozdzielność mnożenia względem do dodawania dla ułatwienia sobie obliczeń;
 • poznał i wykorzystuje w razie potrzeby środki graficzne (grafy,dzewa, oś liczbowa, tabele działań, tabele funcyjne) ułatwiające obliczenia (bez obowiązku ich stosowania);
 • rozumie pojęcia dotyczące porównywania różnicowego;
 • umie wymienić liczby parzyste i nieparzyste;
 • zebrał doświadczenia dotyczące parzystości i nieparzystości sum i różnic;
 • umie odczytać i zapisać cyfry rzymskie od I do XII; wie, gdzie znajduje zastosowanie numeracja rzymska;
 • umie przeczytać i zapisać cyfry trzycyfrowe;
 • wie, na co należy zwrócić uwagę porównując liczby;

Zadania tekstowe

 • umie wyróżnić w zadaniu dane, szukane i dostrzec związki miedzy nimi;
 • umie przedstawić rozwiązanie zadania za pomocą liczmanów, na rysunku, w postaci schematu lub formuły matematycznej;
 • umie ułożyć zadanie do podanej sytuacji, rysunku, schematu lub formuły matematycznej;
 • umie przekształcić zadanie na dodawanie na zadanie na odejmowanie i odwrotnie;
 • umie przekształcić zadanie na mnożenie na zadanie na dzielenie i odwrotnie;
 • umie zapisać krótko treść zadania;
 • umie rozwiązywać i układać zadania na porównywanie różnicowe;

Geometria

 • rozpoznaje poznane figury w otoczeniu, na modelach i rysunkach;
 • sprawdził, ile boków, wierzchołków ma każda z poznanych figur i jakie są związki miedzy długościami boków prostokąta i kwadratu;
 • rozpoznaje kształt odcinka w otoczeniu, na modelach figur geometrycznych i rysunkach;

Jednostki: miary, wagi, czasu i pieniędzy, kalendarz

 • zna jednostki miary, ich skróty oraz związki miedzy nimi;
 • zna różne rodzaje termometrów i umie odczytać ich wskazania;
 • zna nazwy dni tygodnia i miesięcy;
 • zna pory roku i nazwy odpowiadających im miesięcy;
 • wie, że rok dzieli się na 4 kwartały i 12 miesięcy;
 • umie poprawnie zapisać i przeczytać daty;
 • umie korzystać z kalendarza;
 • umie odczytać, zapisać i ustawić na zegarze godziny i minuty;
 • zna różne sposoby odczytywania wskazań zegara w systemie 12-i 24-godzinnym;

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA

Społeczne

 • rozumie pojęcia: zakład przemysłowy,urząd, zakład usługowy, handel;
 • potrafi podać nazwy zawodów ludzi pracujących na wsi i w mieście;
 • potrafi wysłać list;
 • wie, jakie sprawy można załatwić na poczcie;
 • wie, czym różni się zabudowa miejska od wiejskiej;

Przyrodnicze

 • zna nazwy poszczególnych pór roku, potrafi je scharakteryzować;
 • potrafi wymienić nadziemne i podziemne części roślin;
 • zna czynniki warunkujące rozwój roślin;
 • potrafi wymienić nazwy kilku zwierząt: szkodników i sprzymierzeńców człowieka, żyjących w ogrodzie i w sadzie;
 • potrafi wymienić części składowe kwiatu;
 • potrafi odróżnić drzewo od krzewu;
 • zna nazwy niektórych owoców, drzew i krzewów uprawianych w sadach;
 • zna niektóre sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców;
 • zna niektóre rośliny i zwierzęta żyjące na łące;
 • umie wymienić nazwy zwierząt hodowanych w Polsce;
 • rozumie pojęcia: jajorodność i żyworodność;

Geograficzne

 • potrafi w znanej sobie okolicy wskazać wschód, zachód, północ, południe;
 • wie, jakie są elementy pogody;
 • zna nazwy kilku miast i wsi położonych najbliżej swojej miejscowości;
 • potrafi określić krajobraz swojej okolicy;
 • potrafi wymienić charakterystyczne elementy pogody w różnych porach roku;

Komunikacyjne

 • wie, jak zachować się na drodze z chodnikiem i bez chodnika;
 • zna zasady przechodzenia przez jezdnię w terenie niezabudowanym;
 • zna niektóre znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne;

Zdrowotne

 • wie, jakie warzywa i owoce uprawia się w najbliższej okolicy;
 • zna wartości odżywcze warzyw i owoców;
 • wie jakie produkty są pochodzenia zwierzęcego;
 • zna sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców;